ΝΙΚΗΤΕΣ

Τα πλήρη στοιχεία των νικητών βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Η διαγωνιστική περίοδος για κάθε προωθητική σελίδα διαρκεί τρεις μήνες.