ΓΕΝΙΚΟI OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ

Άρθρο 1 – Εφαρμογή

1.1 Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω (“Όροι & Προϋποθέσεις”) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών) υπηρεσιών που προσφέρονται (μέσω διαδικτύου) από την  Redleads B.V μέσω του δικτύου κάθε φορέα παροχής κινητής τηλεπικοινωνίας (“Φορέας παροχής”) με τον οποίο ο Τελικός χρήστης διατηρεί συνδρομή (“Συνδρομή Κινητής Τηλεφωνίας”), ανεξάρτητα από το αν οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται περαιτέρω ή όχι στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις. Οι (πολυμεσικές) υπηρεσίες που προσφέρονται (μέσω διαδικτύου) από την  Redleads B.V μπορεί να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) παιχνίδια, μηνύματα κειμένου, ήχους ή/και αρχεία εικόνας ή/και παρόμοιες υπηρεσίες (“Υπηρεσίες Περιεχομένου”) που παρέχονται από το δίκτυο του Φορέα παροχής μέσω Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων (“ΡSMS”), GPRS”, 3G” ή άλλων μέσων.

1.2 Καμία εξαίρεση από αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις δεν θα ισχύει, με την εξαίρεση πρότερης ρητής γραπτής συγκατάθεσης από την  Redleads B.V για τη συγκεκριμένη σύμβαση.

Άρθρο 2 – Παροχή υπηρεσιών περιεχομένου κουίζ.

2.1 Ο τελικός χρήστης αιτείται την Υπηρεσία Περιεχομένου από την  Redleads B.V . Η Υπηρεσία Περιεχομένου παρέχεται στον Τελικό χρήστη μέσω της υπηρεσίας και του δικτύου του Φορέα παροχής.

Άρθρο 3 – Χρεώσεις

3.1 Η Triviastic δεν σχετίζεται, χορηγείται ή υποστηρίζεται από κανένα από τα προϊόντα που παρουσιάζονται και καμία εμπορική εταιρεία. Τα εμπορικά σήματα, τα σημεία εξυπηρέτησης, τα logos (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χαρακτηριστικών ονομάτων προϊόντων και εμπορικών εταιρειών) είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

3.2 Οι χρεώσεις (“Χρεώσεις”) δηλώνονται στην τοποθεσία στο web αναλόγως εάν πρόκειται για (i) συνδρομές στις Υπηρεσίες Περιεχόμενου, (ii) πιστωτικές μονάδες λήψης (“Υπηρεσία Club”) και (iii) μεμονωμένες παραγγελίες. Στην περίπτωση κανονικής συνδρομής, οι χρεώσεις χρεώνονται στο λογαριασμό συνδρομητή από το Φορέα παροχής, στην περίπτωση προπληρωμένης συνδρομής, οι χρεώσεις παρακρατούνται από το πιστωτικό υπόλοιπο του Τελικού χρήστη. Ο Τελικός χρήστης διά του παρόντος παραχωρεί ρητώς την άδειά του για χρέωση και δεσμεύεται για την πλήρη αποπληρωμή των Χρεώσεων.

Άρθρο 4 – Αλλαγές τιμών

4.1 Η  Redleads B.V  διατηρεί πάντα το δικαίωμα αλλαγής μονομερώς και οποτεδήποτε, οποιασδήποτε ή όλων των τιμών ύστερα από πρότερη ανακοίνωση στην τοποθεσία στο web και στην περίπτωση τελικών χρηστών με συνδρομή, ύστερα από ανακοίνωση μέσω SMS.

Άρθρο 5 – Λήξη και Ακύρωση

5.1 Η Λήξη της Υπηρεσίας Περιεχομένου μπορεί πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην τοποθεσία στο web.

5.2 Εάν (α) ο Τελικός χρήστης παραλείψει την πληρωμή των Χρεώσεων εντός της δηλωμένης περιόδου στη συνδρομή Κινητής τηλεφωνίας του με το Φορέα παροχής ή (β) η  Redleads B.V (i) έχει λόγους να πιστεύει πως ο Τελικός χρήστης ενεργεί ή έχει ενεργήσει κατά παράβαση αυτών των Όρων & Συνθηκών ή των Όρων & Συνθηκών Περιεχομένου ή (ii) ζητείται ρητά από το Φορέα παροχής να πράξει ανάλογα, τότε η  Redleads B.V μπορεί να ακυρώσει άμεσα όλες τις Υπηρεσίες Περιεχομένου προς τον Τελικό χρήστη.

5.3 Η  Redleads B.V  δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον Τελικό χρήστη ή/και τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα της λήξης της Υπηρεσίας Περιεχομένου για τους προαναφερθέντες λόγους.

5.4 Στην περίπτωση λήξης των Υπηρεσιών Περιεχομένου προς τον Τελικό χρήστη, ο Τελικός χρήστης δεν θα έχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης πιθανών υπόλοιπων Υπηρεσιών Περιεχομένου ή πιστωτικών μονάδων λήψης σε μια συνδρομή.

Άρθρο 6 – Πνευματικά Δικαιώματα

6.1 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις, όλες οι ευρεσιτεχνίες, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, δικαιώματα σχεδίων, δικαιώματα μοντέλων ή/και άλλα (πνευματικά) δικαιώματα που αφορούν στις Υπηρεσίες Περιεχομένου ή/και την Τοποθεσία στο web, αποτελούν ιδιοκτησία της  Redleads B.V , των προμηθευτών της ή άλλων νόμιμων κατόχων.

6.2 Η  Redleads B.V  προμηθεύει τον Τελικό χρήστη με το περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και ελεύθερα ανακαλούμενο δικαίωμα χρήσης για τη λήψη, παραλαβή ή/και προβολή Υπηρεσιών Περιεχομένου.

6.3 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την  Redleads B.V , ο Τελικός χρήστης απαγορεύεται ρητώς να αναπαράγει, τροποποιήσει, εκτελέσει, μεταφέρει, διανείμει, πουλήσει, δημιουργήσει παράγωγα προϊόντα ή χρησιμοποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις Υπηρεσίες Περιεχομένου που έχει λάβει, διαφορετικά από τους τρόπους και για τους σκοπούς για τους οποίους έχει συμφωνήσει ρητά γραπτώς η  Redleads B.V .

6.4 Ο Τελικός χρήστης αποζημιώνει την  Redleads B.V και αποδέχεται την ευθύνη έναντι της  Redleads B.V για τις συνέπειες παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων της  Redleads B.V ή τρίτων μερών, οι οποίες προκύπτουν από μη εξουσιοδοτημένη χρήση υπηρεσιών περιεχομένου.

Άρθρο 7 – Ευθύνη

7.1 Η χρήση των Υπηρεσιών Περιεχομένου και της Τοποθεσίας στο web της  Redleads B.V διεξάγεται κάτω από την αποκλειστική ευθύνη του Τελικού χρήστη. Η  Redleads B.V καταβάλλει προσπάθειες για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη χρήση των Υπηρεσιών Περιεχομένου. Η  Redleads B.V δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι Υπηρεσίες Περιεχομένου ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Τελικού χρήστη, ούτε πως η λήψη, παραλαβή ή/και προβολή των Υπηρεσιών Περιεχομένου θα είναι χωρίς διακοπές ή σφάλματα.

7.2 Ο Τελικός χρήστης αναγνωρίζει πως υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας, όπως οι Υπηρεσίες Περιεχομένου, υπόκεινται στη δυνατότητα εδραίωσης ή/και συντήρησης μιας σύνδεσης, πως η ποιότητα της σύνδεσης μπορεί να μην είναι ισότιμη ή επαρκής σε κάθε τοποθεσία και στιγμή και πως οι Υπηρεσίες Περιεχομένου μπορεί να επηρεάζονται αρνητικά ή να τίθενται προσωρινά εκτός διαθεσιμότητας λόγω παρεμβολών που προκαλούν φυσικοί παράγοντες (σήραγγες, βουνά, κτίρια κ.λπ.) ή λόγω τροποποιήσεων ή συντήρησης στο δίκτυο του Φορέα παροχής.

7.3 Εάν οποιαδήποτε στιγμή ο Τελικός χρήστης δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει απρόσκοπτη χρήση των Υπηρεσιών Περιεχομένου, αυτό δεν θα οδηγήσει σε καμία περίπτωση σε οποιοδήποτε δικαίωμα μείωσης των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Περιεχομένου, ούτε σε δικαίωμα επιστροφής πληρωμών που έχουν ήδη καταβληθεί.

7.4 Σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθεί η  Redleads B.V υπεύθυνη για ζημιές κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων μολύνσεων του υλικού ή/και λογισμικού του Τελικού χρήστη που προκύπτει από την πρόσβαση στην τοποθεσία στο web ή τη χρήση των Υπηρεσιών Περιεχομένου ή Υπηρεσιών Περιεχομένου που έχουν ληφθεί, συμπεριλαμβανομένου του υλικού και λογισμικού που απαιτείται για τη σύνδεση με τις Υπηρεσίες Περιεχομένου. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Τελικού χρήστη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πιθανής ζημιάς αυτής της φύσης.

7.5 Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, στην περίπτωση που η  Redleads B.V θεωρηθεί υπεύθυνη για να αποζημιώσει τον Τελικό χρήστη για οποιοδήποτε λόγο για άμεση ή αποθετική ζημιά κάθε είδους, η αποζημίωση αυτή δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την αξία τιμολογίου των Υπηρεσιών Περιεχομένου που φέρονται να έχουν προκαλέσει τη ζημιά.

7.6 Τα περιεχόμενα της τοποθεσίας στο web έχουν αναπτυχθεί με ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, η  Redleads B.V δεν μπορεί να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με τη φύση, ακρίβεια ή περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών. Η  Redleads B.V δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε σφάλματα, παραλείψεις, ανακρίβειες, παρερμηνείες, καθυστερήσεις ή μη έγκυρες παραγγελίες ή ειδοποιήσεις σύμφωνα με τη χρήση του Internet ή του εφαρμοστέου σημείου πληροφορίας.

7.7 Ο Τελικός χρήστης ευθύνεται για την αποστολή μολυσμένων μηνυμάτων προς στην  Redleads B.V και θα αποζημιώσει την Redleads B.V έναντι κάθε άμεσης ή αποθετικής ζημιάς προκύπτει από την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων.

Άρθρο 8 – Επεξεργασία Πληροφοριών

8.1 Προκειμένου να παρέχει Υπηρεσίες Περιεχομένου στον Τελικό χρήστη, η  Redleads B.V συγκεντρώνει και κατέχει ορισμένα προσωπικά δεδομένα και δεδομένα κίνησης σχετικά με τον Τελικό χρήστη, τα οποία θα χρησιμοποιεί η ίδια ή κατά τα συνεργαζόμενα με αυτήν πρόσωπα για τους εμπορικούς τους σκοπούς.

8.2 Η  Redleads B.V  θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του Τελικού χρήστη αποκλειστικά όπως περιγράφεται στη δήλωση απορρήτου της, η οποία μπορεί να προβληθεί και ληφθεί από την τοποθεσία στο web. Ανά πάσα στιγμή η  Redleads B.V θα επεξεργάζεται πληροφορίες του Τελικού χρήστη σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς απορρήτου. Ο τελικός χρήστης αποδέχεται και συναινεί στην προαναφερθείσα επεξεργασία.

Άρθρο 9 – Επιλογή Εφαρμοστέου Δικαίου

9.1 Ο Διαγωνισμός θα διέπεται από το Κυπριακό δίκαιο και οι Συμμετέχοντες υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Κύπρου.

Άρθρο 10 – Τελικές Διατάξεις

10.1 Η  Redleads B.V  διατηρεί μονομερώς και οποτεδήποτε το δικαίωμα μεταβολής αυτών των Όρων & Προϋποθέσεις ανά διαστήματα. Οι αλλαγές θα πρέπει να κοινοποιούνται στους συνδρομητές μέσω δημοσίευσης στην τοποθεσία της  Redleads B.V στο web. Οι αλλαγές αυτές θεωρούνται ως αποδεκτές στο σύνολό τους , εφόσον οι συνδρομητές συνεχίσουν τη χρήση ή λήψη των Υπηρεσιών Triviastic ύστερα από την δηλωμένη περίοδο στην οποία θα πραγματοποιούνται οι αλλαγές αυτές.

10.2 Σε περίπτωση σύγχυσης κατά την ερμηνεία παραπλήσιων όρων θα ισχύει ο μεταγενέστερος .

10.3 Η  Redleads B.V  έχει την επίσημη έδρα της στο Άμστερνταμ, όπου είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 71056793. Η αποστολή της αλληλογραφίας αναφορικά με τις Υπηρεσίες Περιεχομένου ή αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις θα πρέπει να γίνεται στη διεύθυνση  Redleads B.V Singel 326 A; 1016 AE Amsterdam, The Netherlands ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση: [email protected]. Ο αριθμός τηλεφώνου είναι: 70007282.

Όροι και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού 

  1. Γενικά 

(a.) Το διαγωνιστικό παιχνίδι διεκδίκησης επάθλου TRIVIASTIC (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας ο «Διαγωνισμός») διοργανώνεται από Redlead B.V , που εδρεύει στην Σινγκελ 326 A; 1016 AEΆμστερνταμ, Ολλανδία

 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «Εταιρεία» ή η «Εταιρεία»).

(b.) Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Εταιρείας, που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Εταιρεία (εφεξής καλούμενοι από κοινού χάριν συντομίας οι «Όροι»). Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται να δεσμεύονται και να τηρούν τους Όρους και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους. Οι τροποποιήσεις των Όρων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://triviastic.co

(c.) H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει, προσωρινά ή οριστικά, τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο. Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://triviastic.co

  1. Περιγραφή του Διαγωνισμού

(a.) Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί διαδικτυακά, άρχετέ δε την 01/01/2021 και ώρα 00:00:00 πμ και λήγει την 30/06/2021 και ώρα 00:00:00 μμ.

(b.) Οι συμμετέχοντες μπορούν να εγγραφούν ενεργοποιώντας τη συνδρομή τους και καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Εν συνεχεία, θα κληθούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις γνώσεων του Διαγωνισμού. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής και τον Διαγωνισμό γενικά είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρεία. 

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής

(a.) Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι νομίμως διαμένοντες στην Κύπρο, άνω των 18 ετών (εφεξής καλούμενοι χάριν συντομίας οι «Συμμετέχοντες»). Διευθυντικά στελέχη, εργαζόμενοι ή συνεργάτες της Εταιρεία καθώς και κάθε θυγατρικής ή μητρικής εταιρείας ή χορηγού του Διαγωνισμού ή οποιοσδήποτε άλλος συνδέεται με τον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Ομοίως, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό μέλη της άμεσης οικογένειας των άνω προσώπων, ήτοι γονείς, τέκνα, αδελφοί και σύζυγοι. 

(b.) Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό μόνο μία φορά. Δεν επιτρέπεται συμμετοχή στον διαγωνισμό για λογαριασμό τρίτου. 

  1. Έπαθλο

(a.) Ο νικητής θα λάβει το έπαθλο για το οποίο δήλωσε συμμετοχή με την εγγραφή του στην υπηρεσία (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας το «Έπαθλο»). Το Έπαθλο δεν ανταλλάσσεται, δεν μεταβιβάζεται και δεν εξαργυρώνεται σε χρήματα. 

(b.) Η MPP Media Play LTD διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να απονείμει άλλο έπαθλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, εφόσον το εδώ περιγραφόμενο Έπαθλο δεν είναι διαθέσιμο ή δεν μπορεί να απονεμηθεί, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο. 

(c.) Η Εταιρεία δεν εγγυάται για την εμφάνιση, ασφάλεια ή απόδοση των Επάθλων που απονέμονται. Η Εταιρεία δεν θα αντικαθιστά απολεσθέντα Έπαθλα ή Έπαθλα που καταστράφηκαν ή εκλάπησαν. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για φόρους, αμοιβές ή έξοδα που σχετίζονται με το Έπαθλο. 

  1. Νικητής

(a.) Ο Συμμετέχων με την υψηλότερη βαθμολογία σε εβδομαδιαίο κύκλο των ερωτήσεων γνώσεων του Διαγωνισμού, η οποία επετεύχθη στον συντομότερο χρόνο, είναι ο νικητής του Διαγωνισμού (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ο «Νικητής»). Σε περίπτωση που περισσότεροι Συμμετέχοντες συγκεντρώσουν την ίδια βαθμολογία στον ίδιο χρόνο, ο Νικητής θα κριθεί στον τελικό γύρο, κατά τον οποίο ο Συμμετέχων με την ταχύτερη σωστή απάντηση, θα αναδειχθεί Νικητής. Ο τελικός γύρος θα διεξαχθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των Συμμετεχόντων που δικαιούνται να μετάσχουν. Οι Συμμετέχοντες αυτοί θα κληθούν να απαντήσουν μέσω γραπτού μηνύματος, σε μία ερώτηση γνώσης, η οποία θα τους αποσταλεί, επίσης, μέσω γραπτού μηνύματος.

Ο κάθε συμμετέχων θα μπορεί συμμετάσχει στο διαγωνισμό διατηρώντας ενεργή τη συνδρομητική υπηρεσία of TRIVIASTIC για τουλάχιστον 1 μήνα. 

(b.) Ο Νικητής του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρεία εντός 30 ημερών. Επίσης, ο Νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Ο Νικητής θα πρέπει να παράσχει τα πλήρη στοιχεία του, προκειμένου να εξακριβωθούν και να ελεγχθούν. 

(c.) Το Έπαθλο θα αποσταλεί στον Νικητή μέσω ταχυδρομείου. 

(d.) Ο Νικητής αν και μπορεί να παραμείνει εγγεγραμμένος στην υπηρεσία δεν δικαιούται να διεκδικήσει το έπαθλο στον ίδιο διαγωνισμό της Εταιρείας για την επόμενη διαγωνιστική περίοδο.

(e.) Ο Νικητής μπορεί να αποκλεισθεί από τον Διαγωνισμό εάν: (α) δεν συμμορφώθηκε ή παραβίασε οποιονδήποτε Όρο, (β) δεν απάντησε και δεν διεκδίκησε το Έπαθλο εντός πέντε (5) ημερών από την στιγμή που ειδοποιήθηκε για την νίκη του, (γ) δεν παρείχε τα πλήρη στοιχεία του και/ή (δ) δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω περιπτώσεων έχει ως αποτέλεσμα την αποστέρηση, παρακράτηση ή ανάκτηση του Επάθλου και η Εταιρεία θα δικαιούται να επιλέξει έτερο νικητή σύμφωνα με την προ-περιγραφείσα διαδικασία. .